Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er ”Skanderborg Vinterbadeklub”. Dens hjemsted er i Skanderborg kommune på Vestermølle.


§2 Formål

Klubbens formål er at styrke og vedligeholde interessen for helårsbadning.


§3 Optagelsesbetingelser og eksklusion

Som aktivt medlem kan optages enhver over 18 år.


Et medlem kan af generalforsamlingen udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.


En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægt.


§4 Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.


§5 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle klubbens anliggender.


Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober. Indkaldelse finder sted med to ugers varsel.
 Forslag fra medlemmerne skal skriftligt tilstilles bestyrelsen mindst 8 dage før generalforsamlingen.


Dagsordenen er følgende:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning og generalforsamlingens godkendelse deraf
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab og generalforsamlingens godkendelse deraf
  • Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  • Valg til bestyrelse
  • Valg af revisor
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Eventuelt


På begæring af ét medlem, skal afstemningen foregå skriftligt.

Alle forelagte sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves der til ændring af vedtægterne, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og mindst 2/3 af disse stemmer for. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling, som da tager beslutning uden hensyn til antal fremmødte.


§6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller mindst 1/5 af samtlige medlemmer fremsætter skriftligt krav til bestyrelsen med angivelse af motiveret dagsorden. Bestyrelsen skal herefter inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.


§7 Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, formand, næstformand, kasserer og sekretær samt en suppleant.
 Bestyrelsen har den øverste ledelse af klubbens virksomhed og ansvar for klubbens midler. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen på klubbens ordinære generalforsamling.
I lige år vælges formand og sekretær, i ulige år vælges næstformand og kasserer. 
Suppleant vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted. 
Udtræder et medlem af bestyrelsen indtræder suppleanten.


Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er dog formandens og i hans
frafald kasserens stemme afgørende. Bestyrelsesmøderne afholdes tre til fire gange om året. Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af sekretæren og formanden.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§8 Regnskab

Klubbens regnskab går fra 1. september til 31. august. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet udsendes til klubbens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.


På den ordinære generalforsamling vælges for et år adgangen en revisor, der er lægmand. Revisoren skal hvert år i september gennemgå regnskabet og påse at beholdningerne er tilstede.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§9 Tegningsregler

Klubben tegnes af formanden plus et bestyrelsesmedlem.


§10 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 11 Opløsning af klubben

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.


For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.


Ved opløsning af klubben tilfalder klubbens eventuelle midler Vestermølle Møllelaug i Skanderborg kommune.Skanderborg, den 20. november 2014